Κυκλώματα-Αυτοματισμοί Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Διαχείριση Εργων Μηχανολογικό σχέδιο ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  Ηλεκτρικές Εγκατ 1     Ηλεκτρικές Εγκατ 2     Νέα ΥΔΕ   Αλλα Εντυπα     Downloads  

 

 

 
 

Το πρόγραμμα περιέχει και παράγει τα περισσότερα έντυπα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμο) που απαιτούνται γύρω από ηλεκτρολογικά έργα.

Γενικές πληροφορίες

Ολα τα σταθερά στοιχεία,όπως στοιχεία Ηλεκτρολόγου, αποθηκεύονται ώστε να μην χρειάζεται η εισαγωγή τους σε κάθε νέο Εργο.

Στοιχεία καταναλωτή, ιδιοκτήτη, ακινήτου κλπ., εισάγονται (μία φορά) σε ειδικό πίνακα και αυτόματα μεταφέρονται στις κατάλληλες θέσεις σε όλα τα έντυπα.

Εντυπα ΔΕΗ

Από το πρόγραμμα παράγονται :

- Αίτηση ηλεκτροδότησης τύπου Α

- Αίτηση ηλεκτροδότησης τύπου Β

- Υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή

- Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

- Σχέδιο & Τεχνικό υπόμνημα εγκατ/σης

   (παλιά ΥΔΕ)

- Δήλωση /Εξουσιοδότηση καταναλωτή

- Δήλωση Εγκαταστάτη

- Υπόμνημα Δ.Ε.Σ.

- Δήλωση αποκατάστασης βλάβης (Δ.Ε.Α.Β.)

- Εντυπο επαύξησης ισχύος

Αυτόματα υπολογίζονται οι πληροφορίες ισχύος για Φωτιστικά, Ρευματοδότες, Συσκευές, Κινητήρες κλπ.) και συμπληρώνεται το ειδικό τεχνικό υπόμνημα εγκατάστασης.

Εντυπα ΟΤΕ

Προσφέρονται επιπρόσθετα τα έντυπα που απαιτούνται για αίτηση τοποθέτησης καλωδίου εισαγωγής στον ΟΤΕ.

- Αίτηση τοποθέτησης καλωδίου εισαγωγής

- Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου

- Ειδικό Τοπογραφικό σχέδιο

- Ειδικό σχέδιο Τομής

Υπεύθυνη Δήλωση Καταστήματος

Δύο διαφορετικές μορφές της υπεύθυνης δήλωσης για Κατάστημα προς το Δήμο.

Εκθεση παράδοσης Θεμελιακής γείωσης

Το ειδικό έντυπο παράδοσης Θεμελιακής γείωσης που προτείνεται από τη ΠΟΣΕΗ.